Algemene voorwaarden

 • De Brabantse Ardennen Trail is een organisatie onder de koepel van Wandelsport Vlaanderen vzw met hoofdzetel te Maldegem. En in samenwerking met wandelclubs IJsetrippers vzw & Vreugdestappers Huldenberg vzw.
 • De Brabantse Ardennen Trail is een niet-competitieve wandeling. Wandelen en lopen zijn toegestaan. Lopers dienen rekening te houden met de opening van de rust- en/of bevoorradingszones.
 • Deelname aan de Brabantse Ardennen Trail kan enkel via voorinschrijving met een limiet deelname van 1500 deelnemers.
 • De deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De prijs omvat deelname aan het event met bevoorrading en verzekering.
 • Bij afgelasting van het evenement door Wandelsport Vlaanderen vzw zelf, kan de persoon die de bestelling heeft gedaan, de tickets voor zover mogelijk omruilen tegen tickets voor een nieuwe/volgende editie van het evenement. Eventuele andere gemaakte kosten in verband met de Brabantse Ardennen Trail, zoals service- en administratiekosten, zullen niet worden terugbetaald.
 • Bij geval van overmacht is de aansprakelijkheid van Wandelsport Vlaanderen vzw uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan ALLE omstandigheden buiten de wil van Wandelsport Vlaanderen vzw om, die de organisatie van de Brabantse Ardennen Trail geheel of gedeeltelijk verhinderen. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet limitatief):
 • niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden
 • instructies, beslissingen of interventies van openbare, administratieve of regelgevende instanties
 • terrorisme of dreiging tot terreur, oorlog of oorlogsdreiging
 • weeromstandigheden zoals extreme hitte, onweer, storm, rukwinden , enz.
 • epidemieën, pandemie of staat van lock-down
 • onlusten op de openbare weg, blokkades , stakingen, demonstraties en andere storende ongeregeldheden

Gevallen van overmacht geven geen recht op enige terugbetaling van het inschrijvingsgeld of andere vorm van schadevergoeding.

 • Deelnemen vereist een goede fysieke gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarden. De organisatie adviseert vóór deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend arts. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer.
 • De Wandelsport Vlaanderen vzw verzekering lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid is standaard inbegrepen bij je inschrijving.
 • Deelnemen aan de Brabantse Ardennen Trail 50 km kan alleen vanaf het jaar dat iemand 16 jaar wordt. De Brabantse Ardennen Trail 35 km staat open voor iedereen.
 • Deelnemers dienen de tijdslimieten en openingsuren van de rust- & bevoorradingsposten te respecteren. Alle deelnemers aan de Brabantse Ardennen Trail dienen ten laatste om 18u00 de eindmeet te bereiken. Het niet halen van de vooraf bepaalde tijdslimieten kan leiden tot uitsluiting.
 • Deelnemers en medewerkers van de organisatie mogen op geen enkele wijze uiting geven aan politieke en/of religieuze uitingen.
 • Tijdens de Brabantse Ardennen Trail is het de deelnemers verboden promotionele voorwerpen en wapens al of niet zichtbaar te dragen. Ook voorwerpen die een gevaar kunnen betekenen voor de andere deelnemers zijn verboden. Wandelen met wandel- of nordic sticks is toegelaten.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na de wandeling.
 • De deelnemers dienen rekening te houden met mogelijk wandel- of autoverkeer en aanvaarden de eigenheid van het evenement. De algemene wegcode geldt te allen tijde. De deelnemer is verplicht het aangegeven wandelparcours te volgen.
 • Uw inschrijving is steeds naam gebonden. U kunt uw inschrijving NIET doorgeven aan iemand anders. 
 • Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisator. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met de organisatie. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van de organisator, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.
 • Met inschrijving aan de Brabantse Ardennen Trail verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en akkoord te gaan met het reglement.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Brabantse Ardennen Trail. Bij geschillen over de uitleg van reglementen is alleen de Nederlandse tekst hiervoor bindend. Rechtszaken zullen steeds behandeld worden door hoven en rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Gent.

ALGEMENE ANNULERINGSVOORWAARDEN

 • Je inschrijving annuleren kan tot 1 februari 2023. De organisatie retourneert in geen enkel geval het inschrijvingsbedrag. Je ontvangt wel een voucher ter waarde van uw inschrijving. De voucher is 1 jaar geldig en kan worden gebruikt voor de tweede editie in 2023
 • Na 1 februari 2023 worden geen annulaties (met uitzondering van medische reden) geaccepteerd. 
 • Uiterste inschrijvingsdatum is 15 februari 2023